โรงเรียนบ้านม่วงสามปีได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ทุนละ 500 บาทให้กับนักเรียนเเคลน โดยได้รับ...
Update :27 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ทุนละ 2,000 บาทให้กับนักเรียนเเคลน โด...
Update :27 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีได้รับรางวัลเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบโดยผอ.พัชรา วงศ์...
Update :26 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด...

เด็กหญิงกัลยากรณ์ ฟองคำตัน นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากสภาส...
Update :26 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด...

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยนำโดยนายสมพล หล้าเต็น ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก...
Update :24 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด...

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผ...
Update :23 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด...