ข้าราชการครู
560   คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
56   คน
เครือข่ายสถานศึกษา
7   เครือข่าย
สถานศึกษา
80   แห่ง

แยกตามวิทยะฐานะ ผอ.
แยกตามวิทยะฐานะครู
สถิติ ผอ./ครูเกษียณ

ข้อมูลสถานศึกษา
สถานศึกษา จำนวนครู จำนวนนักเรียน
Landing pages 131,315 4,132