LP2-Report

       
       
*** กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งไฟล์

ที่
หัวข้อ
จาก
ถึง
วันที่
13   การสำรวจ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
22 พฤษภาคม 2562
12   รายงานการประชุมทางไกลการดำเนินการโครงการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน และการรายงานข้อมูล การมีตัวตนอย 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
12 ธันวาคม 2561
11   แบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
3 สิงหาคม 2561
9   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
3 พฤษภาคม 2561
8   แบบรายงานผลการดำเนินงานนโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
9 มีนาคม 2561
7   แบบรายงานโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
10 ตุลาคม 2560
6   การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 1  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
25 กันยายน 2560
4   แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
18 ตุลาคม 2559
3   การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
24 สิงหาคม 2559
2   ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ว2476 ลว.11 ก.ค.59  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
12 กรกฏาคม 2559
1   แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
18 พฤษภาคม 2559
 
       
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LP2-Report version 1.0