LP2-Report

       
       
*** กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งไฟล์

ที่
หัวข้อ
จาก
ถึง
วันที่
14   รายงานการตรวจเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
24 มิถุนายน 2562
13   การสำรวจ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
22 พฤษภาคม 2562
12   รายงานการประชุมทางไกลการดำเนินการโครงการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน และการรายงานข้อมูล การมีตัวตนอย 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
12 ธันวาคม 2561
11   แบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
3 สิงหาคม 2561
9   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
3 พฤษภาคม 2561
8   แบบรายงานผลการดำเนินงานนโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
9 มีนาคม 2561
7   แบบรายงานโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
10 ตุลาคม 2560
6   การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 1  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
25 กันยายน 2560
4   แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
18 ตุลาคม 2559
3   การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
24 สิงหาคม 2559
2   ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ว2476 ลว.11 ก.ค.59  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
12 กรกฏาคม 2559
1   แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
18 พฤษภาคม 2559
 
       
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LP2-Report version 1.0